Graphic abstract

Research Paper
Recombinant cell-penetrating trichosanthin synergizes anti-PD-1 therapy in colorectal tumor
Meng Zhang, Ergang Liu, Guihua Chen, Yisi Tang, Yuefei Fang, Yang He, Pengfei Zhao, Caihong Zheng, Bahtiyor Muhitdinov, Yongzhuo Huang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(6): 1698-1712. doi:10.7150/ijbs.81052
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
LncRNA GSCAR promotes glioma stem cell maintenance via stabilizing SOX2 expression
Xiulin Jiang, Yong Zhang, Yixiao Yuan, Zhixian Jin, Haoqing Zhai, Baiyang Liu, Yao Li, Chun Zhang, Min Chen, Yulin Shi, Dongming Yan, Jun Pu, Yongbin Chen, Cuiping Yang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(6): 1681-1697. doi:10.7150/ijbs.80873
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
Cardiovascular-related proteomic changes in ECFCs exposed to the serum of COVID-19 patients
Lucía Beltrán-Camacho, Santosh D. Bhosale, Daniel Sánchez-Morillo, Ismael Sánchez-Gomar, Marta Rojas-Torres, Sara Eslava-Alcón, Mario Martínez-Torija, Mª Angeles Ruiz de Infante, Mª Dolores Nieto-Martín, Manuel A. Rodríguez-Iglesias, Juan A. Moreno, Esther Berrocoso, Martin R. Larsen, Rafael Moreno-Luna, Mª Carmen Durán-Ruiz
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(6): 1664-1680. doi:10.7150/ijbs.78864
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
Novel Implication of the Basement Membrane for Breast Cancer Outcome and Immune Infiltration
Wenwen Tian, Yongzhou Luo, Yuhui Tang, Yanan Kong, Linyu Wu, Shaoquan Zheng, Yutian Zou, Chao Zhang, Jindong Xie, Xinpei Deng, Junsheng Zhang, Nian Chen, Xiaoming Xie, Weidong Wei
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(5): 1645-1663. doi:10.7150/ijbs.81939
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
Parkin increases the risk of colitis by downregulation of VDR via autophagy-lysosome degradation
Zemeng Ma, Junxian Wu, Yuqing Wu, Xiaomeng Sun, Zebing Rao, Naishuang Sun, Yu Fu, Zaikui Zhang, Jingzhou Li, Mengjun Xiao, Qiang Zeng, Yuxuan Wu, Chenhua Han, Ding Ding, Hongjie Zhang, Hua Yuan, Jing zhang, Shuo Yang, Yunzi Chen
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(5): 1633-1644. doi:10.7150/ijbs.77153
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
Cancer-associated fibroblasts promote migration and invasion of non-small cell lung cancer cells via METTL3-mediated RAC3 m6A modification
Mengmeng Chen, Qicheng Zhang, Sijia Zheng, Xueru Guo, Limin Cao, Yinghui Ren, Yongmei Qian, Min Wang, Xiang Wu, Ke Xu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(5): 1616-1632. doi:10.7150/ijbs.79467
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
Sphingosine-1-Phosphate Receptor 4 Attenuates Neutrophilic Airway Inflammation in Experimental Asthma via Repressing Proinflammatory Macrophage Activation
Shanshan Wang, Zhen Tian, Yanjiao Lu, Zhenli Huang, Yan Fan, Boyu Li, Hongyan Zheng, Xiaojie Wu, Meijia Wang, Jianping Zhao, Jungang Xie
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(5): 1597-1615. doi:10.7150/ijbs.80256
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
Tectorigenin targets PKACα to promote GLUT4 expression in skeletal muscle and improve insulin resistance in vitro and in vivo
Xinlei Yao, Lei Liu, Wenjun Shao, Miao Bai, Xiaohan Ding, Geng Wang, Shuyue Wang, Lihua Zheng, Ying Sun, Guannan Wang, Yanxin Huang, Chunlei Yu, Zhenbo Song, Yongli Bao, Shaonian Yang, Luguo Sun
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(5): 1579-1596. doi:10.7150/ijbs.80125
[Abstract] [Full text] [PDF]

More ...

Cover image

Editor-in-Chief: Chuxia Deng, PhD, Dean and Chair Professor, Faculty of Health Sciences, University of Macau

Editor-in-Chief's Profile
Postdoctoral Fellowship and Associateship available in Faculty of Health Sciences (FHS),University of Macau ...full details
Journal of Genomics articles:

Research Paper
Draft Genomes of Halophilic Chromohalobacter and Halomonas Strains Isolated from Brines of The Carpathian Foreland, Poland
Jakub Lach, Dominik Strapagiel, Agnieszka Matera-Witkiewicz, Paweł Stączek
J. Genomics 2023; 11: 14-19. doi:10.7150/jgen.80829
[Abstract] [Full text] [PDF]


Top cited papers:
  • G Chen et al. TGF-β and BMP Signaling in Osteoblast Differentiation and Bone Formation. Cited by 237
  • BF Zamarron & W Chen. Dual Roles of Immune Cells and Their Factors in Cancer Development and Progression. Cited by 172
  • TM Thornton & M Rincon. Non-Classical P38 Map Kinase Functions: Cell Cycle Checkpoints and Survival. Cited by 200
  • HB Shao et al. Primary antioxidant free radical scavenging and redox signaling pathways in higher plant cells. Cited by 247
  • JK Lunney. Advances in Swine Biomedical Model Genomics. Cited by 255
  • DP Siderovski & FS Willard. The GAPs, GEFs, and GDIs of heterotrimeric G-protein alpha subunits. Cited by 241