Online advance articles

Authors: To add/update your online file, first login. At the bottom of the page, click on Manage online advance and upload the file.


DDX3 acts as a tumor suppressor in colorectal cancer as loss of DDX3 in advanced cancer promotes tumor progression by activating the MAPK pathway
Lin Shen, Jing Zhang, Meng Xu, Ying Zheng, Mo Wang, Suzhen Yang, Bin Qin, Shunle Li, Lei Dong, Fei Dai
Int. J. Biol. Sci. 2022; doi:10.7150/ijbs.73491; accepted
[Author manuscript]

DNMT3B-mediated FAM111B methylation promotes papillary thyroid tumor glycolysis, growth and metastasis
Xiang Zhu, Chunyuan Xue, Xiaofeng Kang, Xiaomeng Jia, Lin Wang, Muhsin H. Younis, Nan Huo, Yuchen Han, Zhao Chen, Jing Fu, Chunyu Zhou, Xiaoxiang Yao, Weibo Cai, Lei Kang, Zhaohui Lyu
Int. J. Biol. Sci. 2022; doi:10.7150/ijbs.72397; accepted
[Author manuscript]

Deacetylation Of Glutaminase By HDAC4 Contributes To Lung Cancer Tumorigenesis
Tao Wang, Zhuo Lu, Tianyu Han, Yanan Wang, Mingxi Gan, Jian-Bin Wang
Int. J. Biol. Sci. 2022; doi:10.7150/ijbs.69882; accepted
[Author manuscript]

Clinical and biochemical characteristics of 12 Chinese primary hypertrophic osteoarthropathy patients with HPGD mutations
Qi Lu, Yang Xu, Shanshan Li, Zeng Zhang, Jiagen Sheng and Zhenlin Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2022; doi:10.7150/ijbs.71261; accepted
[Author manuscript]

VEGF/VEGFR-Targeted Therapy and Immunotherapy in Non-small Cell Lung Cancer: Targeting the Tumor Microenvironment
Yueshui Zhao, Sipeng Guo, Jian Deng, Jing Shen, Fukuan Du, Xu Wu, Yu Chen, Mingxing Li, Meijuan Chen, Xiaobing Li, Wanping Li, Li Gu, Yuhong Sun, Qinglian Wen, Jing Li, Zhangang Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2022; doi:10.7150/ijbs.70958; in press
[Author manuscript]

Neutrophil extracellular traps mediate m6A modification and regulates sepsis-associated acute lung injury by activating ferroptosis in alveolar epithelial cells
Hao Zhang, Jinlong Liu,Yilu Zhou,Mengdi Qu,Yanghanzhao Wang,Kefang Guo,Ruling Shen,Zhirong Sun, Juan P. Cata,Wankun Chen, Changhong Miao
Int. J. Biol. Sci. 2022; doi:10.7150/ijbs.69141; in press
[Author manuscript]

The Role of DACT Family Members in Tumorigenesis and Tumor Progression
Yu Zeng, Jiqin Zhang, Jianhe Yue, Guoqiang Han, Weijia Liu, Yan Zha, Jian Liu, Ying Tan
Int. J. Biol. Sci. 2022; doi:10.7150/ijbs.70784; accepted
[Author manuscript]

Cross-variant protection against SARS-CoV-2 infection in hamsters immunized with monovalent and bivalent inactivated vaccines
Zi-Wei Ye, Yilan Fan, Kaiming Tang, Chon Phin Ong, Cuiting Luo, Hon-Lam Chung, Tsun-Lam Leong, Ronghui Liang, Wai-Yin Lui, Runhong Zhou, Yun Cheng, Lu Lu, Pak-Hin Hinson Cheung, Jasper Fuk-Woo Chan, Zhiwei Chen, Kwok-Yung Yuen, Shuofeng Yuan, Kelvin Kai-Wang To, Dong-Yan Jin
Int. J. Biol. Sci. 2022; doi:10.7150/ijbs.72109; accepted
[Author manuscript]


Note: The manuscripts in this page haven't been copyedited by the journal and the contents may change before final publication.