Issue cover v16i16

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 16 (16); 2020

Research Papers

Graphic abstract

NDRG2 ablation reprograms metastatic cancer cells towards glutamine dependence via the induction of ASCT2
Mingchao Ding, Xin Bu, Zhehao Li, Haokun Xu, Lin Feng, Junbi Hu, Xinxin Wei, Jiwei Gao, Yanyan Tao, Bolei Cai, Yanpu Liu, Xuan Qu, Liangliang Shen
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(16): 3100-3115. doi:10.7150/ijbs.48066
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Dipeptidyl Peptidase-4 deficiency effectively protects the brain and neurological function in rodent after acute Hemorrhagic Stroke
Hon-Kan Yip, Mel S. Lee, Yi-Chen Li, Pei-Lin Shao, John Y. Chiang, Pei-Hsun Sung, Chien-Hui Yang, Kuan-Hung Chen
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(16): 3116-3132. doi:10.7150/ijbs.42677
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Regulation of energy metabolism by combination therapy attenuates cardiac metabolic remodeling in heart failure
Yuting Huang, Kai Zhang, Miaomiao Jiang, Jingyu Ni, Jingrui Chen, Lan Li, Jie Deng, Yan Zhu, Jingyuan Mao, Xiumei Gao, Guanwei Fan
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(16): 3133-3148. doi:10.7150/ijbs.49520
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Identification of a novel cancer stem cell subpopulation that promotes progression of human fatal renal cell carcinoma by single-cell RNA-seq analysis
Xiu-wu Pan, Hao Zhang, Da Xu, Jia-xin Chen, Wen-jin Chen, Si-shun Gan, Fa-jun Qu, Chuan-min Chu, Jian-wei Cao, Ying-hui Fan, Xu Song, Jian-qing Ye, Wang Zhou, Xin-gang Cui
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(16): 3149-3162. doi:10.7150/ijbs.46645
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Targeting BRD4 prevents acute gouty arthritis by regulating pyroptosis
Kun Hao, Wenjiao Jiang, Mengze Zhou, Hanwen Li, Yadong Chen, Fei Jiang, Qinghua Hu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(16): 3163-3173. doi:10.7150/ijbs.46153
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Histone deacetylase inhibitor MPT0B291 suppresses Glioma Growth in vitro and in vivo partially through acetylation of p53
Batsaikhan Buyandelger, Eli E Bar, Kuo-Sheng Hung, Ruei-Ming Chen, Yung-Hsiao Chiang, Jing-Ping Liou, Huei-Mei Huang, Jia-Yi Wang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(16): 3184-3199. doi:10.7150/ijbs.45505
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

A novel miR-7156-3p-HOXD13 axis modulates glioma progression by regulating tumor cell stemness
Junfeng Zhang, Mengsheng Deng, Haipeng Tong, Wei Xue, Yu Guo, Jianmin Wang, Lizhao Chen, Shunan Wang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(16): 3200-3209. doi:10.7150/ijbs.51293
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Postoperative adjuvant TACE-associated nomogram for predicting the prognosis of resectable Hepatocellular Carcinoma with portal vein Tumor Thrombus after Liver Resection
Fuchen Liu, Xinggang Guo, Wei Dong, Wenli Zhang, Shuxun Wei, Shutong Zhang, Xiuli Zhu, Weiping Zhou, Jinmin Zhang, Hui Liu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(16): 3210-3220. doi:10.7150/ijbs.46896
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Upregulated GRB7 promotes proliferation and tumorigenesis of Bladder Cancer via Phospho-AKT Pathway
Yingchun Zheng, Yuanyuan Pei, Le Yang, Zhi Zeng, Jie Wang, Guie Xie, Lan Wang, Jie Yuan
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(16): 3221-3230. doi:10.7150/ijbs.49410
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Review

Graphic abstract

Emerging Roles of SIRT1 in Alcoholic Liver Disease
Ruixue Ren, Ziming Wang, Miaomiao Wu, Hua Wang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(16): 3174-3183. doi:10.7150/ijbs.49535
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]