Previous issue | Archive   

Volume 20 (2); 2024

Research Papers

Graphic abstract

Elevated SLC40A1 impairs cardiac function and exacerbates mitochondrial dysfunction, oxidative stress, and apoptosis in ischemic myocardia
Renqian Feng, Di Wang, Tiantian Li, Xulin Liu, Tingwei Peng, Mingchuan Liu, Gaotong Ren, Haowei Xu, Haixia Luo, Denghui Lu, Bingchao Qi, Mingming Zhang, Yan Li
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(2): 414-432. doi:10.7150/ijbs.89368
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

METTL3 boosts mitochondrial fission and induces cardiac fibrosis after ischemia/reperfusion injury
Li Ma, Xing Chang, Jing Gao, Ying Zhang, Ye Chen, Hao Zhou, Na Zhou, Na Du, Jiamin Li, Jiachen Bi, Ziyue Chen, Xinxin Chen, Qingyong He
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(2): 433-445. doi:10.7150/ijbs.87535
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

VEGFA/NRP-1/GAPVD1 axis promotes progression and cancer stemness of triple-negative breast cancer by enhancing tumor cell-macrophage crosstalk
Lu Wang, Lifen Zhang, Lin Zhao, Shan Shao, Qian Ning, Xin Jing, Yujiao Zhang, Fengyu Zhao, Xizhi Liu, Shanzhi Gu, Xinhan Zhao, Minna Luo
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(2): 446-463. doi:10.7150/ijbs.86085
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

ADAR1 protects pulmonary macrophages from sepsis-induced pyroptosis and lung injury through miR-21/A20 signaling
Xiaojun Zhao, Jiangang Xie, Chujun Duan, Linxiao Wang, Yi Si, Shanshou Liu, Qianmei Wang, Dan Wu, Yifan Wang, Wen Yin, Ran Zhuang, Junjie Li
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(2): 464-485. doi:10.7150/ijbs.86424
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Selectively targeting BCL6 using a small molecule inhibitor is a potential therapeutic strategy for ovarian cancer
Min Wu, Jiuqing Xie, Yajing Xing, Lin Zhang, Huang Chen, Bin Tang, Miaoran Zhou, Shiyi Lv, Dongxia Huang, Shuyi Jian, Cili Zhou, Mingyao Liu, Weikai Guo, Yihua Chen, Zhengfang Yi
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(2): 486-501. doi:10.7150/ijbs.86303
[Abstract] [Full text] [PDF]

Review

Graphic abstract

Towards improving the prognosis of stroke through targeting the circadian clock system
Suliman Khan, Rabeea Siddique, Yang Liu, V. Wee Yong, Mengzhou Xue
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(2): 403-413. doi:10.7150/ijbs.88370
[Abstract] [Full text] [PDF]