Issue cover v16i3

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 16 (3); 2020

Research Papers

Graphic abstract

DHA Sensor GPR120 in Host Defense Exhibits the Dual Characteristics of Regulating Dendritic Cell Function and Skewing the Balance of Th17/Tregs
Caiquan Zhao, Jinxiu Zhou, Yanqing Meng, Niu Shi, Xiao Wang, Ming Zhou, Guangpeng Li, Yang Yang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(3): 374-387. doi:10.7150/ijbs.39551
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

A Real-World Study on Diagnosis and Treatment of Uterine Sarcoma in Western China
Dan Li, Na Yin, Guobo Du, Shaohua Wang, Zhibo Xiao, Jinyun Chen, Wenzhi Chen
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(3): 388-395. doi:10.7150/ijbs.39773
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Ophiopogon Saponin C1 Inhibits Lung Tumors by Stabilizing Endothelium Permeability via Inhibition of PKCδ
Yuanyuan Zhang, Yazheng Zhao, Yan Wu, Jin Qi, Fang Li, Junping Kou, Boyang Yu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(3): 396-407. doi:10.7150/ijbs.34978
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

The Homologous Recombination Repair Pathway is Associated with Resistance to Radiotherapy in Nasopharyngeal Carcinoma
Zhihai Wang, Wenqi Zuo, Quan Zeng, Yanshi Li, Tao Lu, Youquan Bu, Guohua Hu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(3): 408-419. doi:10.7150/ijbs.37302
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Gut Microbiota as Diagnostic Tools for Mirroring Disease Progression and Circulating Nephrotoxin Levels in Chronic Kidney Disease: Discovery and Validation Study
I-Wen Wu, Chan-Yu Lin, Lun-Ching Chang, Chin-Chan Lee, Chih-Yung Chiu, Heng-Jung Hsu, Chiao-Yin Sun, Yuen-Chan Chen, Yu-Lun Kuo, Chi-Wei Yang, Sheng-Siang Gao, Wen-Ping Hsieh, Wen-Hung Chung, Hsin-Chih Lai, Shih-Chi Su
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(3): 420-434. doi:10.7150/ijbs.37421
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Reno-protection of Urine-derived Stem Cells in A Chronic Kidney Disease Rat Model Induced by Renal Ischemia and Nephrotoxicity
Chao Zhang, Sunil K. George, Rongpei Wu, Parth Udayan Thakker, Mehran Abolbashari, Tae-Hyoung Kim, In Kap Ko, Yuanyuan Zhang, Yinghao Sun, John Jackson, Sang Jin Lee, James J. Yoo, Anthony Atala
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(3): 435-446. doi:10.7150/ijbs.37550
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Cdh1 functions as an oncogene by inducing self-renewal of lung cancer stem-like cells via oncogenic pathways
Ting Ye, Jingyuan Li, Zhiwei Sun, Doudou Liu, Bin Zeng, Qiting Zhao, Jianyu Wang, H. Rosie Xing
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(3): 447-459. doi:10.7150/ijbs.38672
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Exploration of Serum Exosomal LncRNA TBILA and AGAP2-AS1 as Promising Biomarkers for Diagnosis of Non-Small Cell Lung Cancer
Yao Tao, Yuting Tang, Zailin Yang, Futao Wu, Lu Wang, Liyuan Yang, Li Lei, Yipei Jing, Xueke Jiang, Hongjun Jin, Yao Bai, Ling Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(3): 471-482. doi:10.7150/ijbs.39123
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Ginkgo biloba extract attenuates the disruption of pro-and anti-inflammatory T-cell balance in peripheral blood of arsenicosis patients
Shiqing Xia, Qian Sun, Zhonglan Zou, Yonglian Liu, Xiaolin Fang, Baofei Sun, Shaofeng Wei, Dapeng Wang, Aihua Zhang, Qizhan Liu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(3): 483-494. doi:10.7150/ijbs.39351
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

NKILA, a prognostic indicator, inhibits tumor metastasis by suppressing NF-κB/Slug mediated epithelial-mesenchymal transition in hepatocellular carcinoma
Ronggao Chen, Qiyang Cheng, Kwabena Gyabaah Owusu-Ansah, Guangyuan Song, Donghai Jiang, Lin Zhou, Xiao Xu, Jian Wu, Shusen Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(3): 495-503. doi:10.7150/ijbs.39582
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

TFAP2A Induced ITPKA Serves as an Oncogene and Interacts with DBN1 in Lung Adenocarcinoma
Zhou Guoren, Fan Zhaohui, Zhu Wei, Wang Mei, Wu Yuan, Shi Lin, Xu Xiaoyue, Zhang Xiaomei, Shen Bo
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(3): 504-514. doi:10.7150/ijbs.40435
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Upregulation of miR-335-3p by NF-κB Transcriptional Regulation Contributes to the Induction of Pulmonary Arterial Hypertension via APJ during Hypoxia
Junming Fan, Xiaofang Fan, Hui Guang, Xiaoqiong Shan, Qiuyun Tian, Fukun Zhang, Ran Chen, Fangzhou Ye, Hui Quan, Haizeng Zhang, Lu Ding, Zhuohui Gan, Feng Xue, Yongyu Wang, Sunzhong Mao, Lianggang Hu, Yongsheng Gong
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(3): 515-528. doi:10.7150/ijbs.34517
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Empagliflozin Attenuates Hyperuricemia by Upregulation of ABCG2 via AMPK/AKT/CREB Signaling Pathway in Type 2 Diabetic Mice
Yun-hong Lu, Yun-peng Chang, Ting Li, Fei Han, Chun-jun Li, Xiao-yu Li, Mei Xue, Ying Cheng, Zi-yu Meng, Zhe Han, Bei Sun, Li-ming Chen
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(3): 529-542. doi:10.7150/ijbs.33007
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Graphic abstract

Precise hepatectomy in the intelligent digital era
Hao Chen, Yuchen He, Weidong Jia
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(3): 365-373. doi:10.7150/ijbs.39387
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Mucosal-Associated Invariant T cell in liver diseases
Yujue Zhang, Derun Kong, Hua Wang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(3): 460-470. doi:10.7150/ijbs.39016
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]