Previous issue | Next issue | Archive   

Volume 10 (2); 2014

Research Papers

Micrometastasis Expressing Insulin Arise in Lung and Spleen at Advanced Stage of Rip1-Tag2 Transgenic Mice
Jiang-chao Li, Yongxia Yang, Xiao-ming Zhou, Si-mei Guo, Ying Liu, Cui-ling Qi, Tian Lan, Qian-qian Zhang, Li-jing Wang
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(2): 136-141. doi:10.7150/ijbs.7515
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Establishment of an Inflamed Animal Model of Diabetic Nephropathy
Kun Ling Ma, Yang Zhang, Jing Liu, Yu Wu, Ze Bo Hu, Xiong Zhong Ruan, Bi Cheng Liu
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(2): 149-159. doi:10.7150/ijbs.7875
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Inhibition of Lymphangiogenesis of Endothelial Progenitor Cells with VEGFR-3 siRNA Delivered with PEI-alginate Nanoparticles
Ting Li, Guo-dong Wang, Yu-zhen Tan, Hai-jie Wang
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(2): 160-170. doi:10.7150/ijbs.6719
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Fatty Acid Synthase Mediates the Epithelial-Mesenchymal Transition of Breast Cancer Cells
Junqin Li, Lihua Dong, Dapeng Wei, Xiaodong Wang, Shuo Zhang, Hua Li
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(2): 171-180. doi:10.7150/ijbs.7357
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Icariin Decreases the Expression of APP and BACE-1 and Reduces the β-amyloid Burden in an APP Transgenic Mouse Model of Alzheimer's Disease
Lan Zhang, Cong Shen, Jin Chu, Ruyi Zhang, Yali Li, Lin Li
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(2): 181-191. doi:10.7150/ijbs.6232
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


CDK5 and Its Activator P35 in Normal Pituitary and in Pituitary Adenomas: Relationship to VEGF Expression
Weiyan Xie, Hongyun Wang, Yue He, Dan Li, Lei Gong, Yazhuo Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(2): 192-199. doi:10.7150/ijbs.7770
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


A Cryptic Species of the Tylonycteris pachypus Complex (Chiroptera: Vespertilionidae) and Its Population Genetic Structure in Southern China and nearby Regions
Chujing HUANG, Wenhua YU, Zhongxian XU, Yuanxiong QIU, Miao CHEN, Bing QIU, Masaharu MOTOKAWA, Masashi HARADA, Yuchun LI, Yi WU
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(2): 200-211. doi:10.7150/ijbs.7301
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Bufalin Induces the Interplay between Apoptosis and Autophagy in Glioma Cells through Endoplasmic Reticulum Stress
Shuying Shen, Yi Zhang, Zhen Wang, Rui Zhang, Xingguo Gong
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(2): 212-224. doi:10.7150/ijbs.8056
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Vasa Identifies Germ Cells and Critical Stages of Oogenesis in the Asian Seabass
Hongyan Xu, Menghuat Lim, Manali Dwarakanath, Yunhan Hong
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(2): 225-235. doi:10.7150/ijbs.6797
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

γδ T Cells and Their Potential for Immunotherapy
Yan-Ling Wu, Yan-Ping Ding, Yoshimasa Tanaka, Li-Wen Shen, Chuan-He Wei, Nagahiro Minato, Wen Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(2): 119-135. doi:10.7150/ijbs.7823
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Common Chromosomal Fragile Site Gene WWOX in Metabolic Disorders and Tumors
Juan Li, Jie Liu, Yu Ren, Jin Yang, Peijun Liu
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(2): 142-148. doi:10.7150/ijbs.7727
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]