Issue cover v12i6

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 12 (6); 2016

Research Papers

Graphic abstract

In Vitro Antileukemia Activity of ZSTK474 on K562 and Multidrug Resistant K562/A02 Cells
Qianxiang Zhou, Yali Chen, Xi Chen, Wennan Zhao, Yuxu Zhong, Ran Wang, Meihua Jin, Yuling Qiu, Dexin Kong
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(6): 631-638. doi:10.7150/ijbs.14878
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Dimethyloxaloylglycine Promotes the Angiogenic Activity of Mesenchymal Stem Cells Derived from iPSCs via Activation of the PI3K/Akt Pathway for Bone Regeneration
Jieyuan Zhang, Junjie Guan, Xin Qi, Hao Ding, Hong Yuan, Zongping Xie, Chunyuan Chen, Xiaolin Li, Changqing Zhang, Yigang Huang
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(6): 639-652. doi:10.7150/ijbs.14025
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

RNA-Seq and iTRAQ Reveal the Dwarfing Mechanism of Dwarf Polish Wheat (Triticum polonicum L.)
Yi Wang, Xue Xiao, Xiaolu Wang, Jian Zeng, Houyang Kang, Xing Fan, Lina Sha, Haiqin Zhang, Yonghong Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(6): 653-666. doi:10.7150/ijbs.14577
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Partial Müllerian Duct Retention in Smad4 Conditional Mutant Male Mice
Fabrice G. Petit, Chuxia Deng, Soazik P. Jamin
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(6): 667-676. doi:10.7150/ijbs.12300
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

A Novel Role of Cab45-G in Mediating Cell Migration in Cancer Cells
Judong Luo, Zengpeng Li, Hong Zhu, Chenying Wang, Weibin Zheng, Yan He, Jianyuan Song, Wenjie Wang, Xifa Zhou, Xujing Lu, Shuyu Zhang, Jianming Chen
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(6): 677-687. doi:10.7150/ijbs.11037
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Ubisol-Q10 Prevents Glutamate-Induced Cell Death by Blocking Mitochondrial Fragmentation and Permeability Transition Pore Opening
Santosh Kumari, Suresh L Mehta, Gaolin Z. Milledge, Xinyu Huang, Haining Li, P. Andy Li
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(6): 688-700. doi:10.7150/ijbs.13589
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Ribose Accelerates Gut Motility and Suppresses Mouse Body Weight Gaining
Yan Liu, Tong-Ruei R Li, Cong Xu, Tian Xu
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(6): 701-709. doi:10.7150/ijbs.13635
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Different Modulatory Mechanisms of Renal FXYD12 for Na+-K+-ATPase between Two Closely Related Medakas upon Salinity Challenge
Wen-Kai Yang, Chao-Kai Kang, An-Di Hsu, Chia-Hao Lin, Tsung-Han Lee
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(6): 730-745. doi:10.7150/ijbs.15066
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Chemoprevention of Low-Molecular-Weight Citrus Pectin (LCP) in Gastrointestinal Cancer Cells
Shi Wang, Pei Li, Sheng-Min Lu, Zhi-Qiang Ling
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(6): 746-756. doi:10.7150/ijbs.13988
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

A Novel Protein Elicitor (PeBA1) from Bacillus amyloliquefaciens NC6 Induces Systemic Resistance in Tobacco
Ningbo Wang, Mengjie Liu, Lihua Guo, Xiufen Yang, Dewen Qiu
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(6): 757-767. doi:10.7150/ijbs.14333
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Graphic abstract

Interleukin-10 Family and Tuberculosis: An Old Story Renewed
Abualgasim Elgaili Abdalla, Nzungize Lambert, Xiangke Duan, Jianping Xie
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(6): 710-717. doi:10.7150/ijbs.13881
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

New Strategies for the Treatment of Solid Tumors with CAR-T Cells
Hao Zhang, Zhen-long Ye, Zhen-gang Yuan, Zheng-qiang Luo, Hua-jun Jin, Qi-jun qian
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(6): 718-729. doi:10.7150/ijbs.14405
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]