Issue cover v19i8

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 19 (8); 2023

Research Papers

Graphic abstract

The deubiquitinase UCHL1 negatively controls osteoclastogenesis by regulating TAZ/NFATC1 signalling
Zhenhua Feng, Siyue Tao, Zhaobo Huang, Bingjie Zheng, Xiangxi Kong, Yufeng Xiang, Qibin Zhang, Haixin Song, Zhikun Xu, Xiaoan Wei, Fengdong Zhao, Jian Chen
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(8): 2319-2332. doi:10.7150/ijbs.82152
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Upregulated Long Non-coding RNA Lnc-MRPL39-2:1 Induces the Growth and Invasion of Nasopharyngeal Carcinoma by Binding to HuR and Stabilizing β-Catenin mRNA
Yunhong Tian, Meiling Ai, Chunshan Liu, Yuchao Wu, Muhammad Khan, Baiyao Wang, Huidong Long, Chunyue Huang, Jie Lin, Anan Xu, Rong Li, Bohong Cen, Wenze Qiu, Guofeng Xie, Yawei Yuan
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(8): 2349-2365. doi:10.7150/ijbs.79115
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Inhibition of JNK/c-Jun-ATF2 Overcomes Cisplatin Resistance in Liver Cancer through down-Regulating Galectin-1
Fan Yang, Mengzhu Li, Duo Xu, Zebo Jiang, Hailong Jiang, Yitai Xiao, Chaoming Mei, Meilin Yang, Congmin Chen, Bin Zhou, Bailiang He, Hong Shan, Pengfei Pang, Dan Li
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(8): 2366-2381. doi:10.7150/ijbs.79163
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Enhancement of Zyxin Promotes Skin Fibrosis by Regulating FAK/PI3K/AKT and TGF-β Signaling Pathways via Integrins
Yan Huang, Han Zhao, Yuting Zhang, Yulong Tang, Xiangguang Shi, Shuai Jiang, Weilin Pu, Jing Liu, Yanyun Ma, Juiming Lin, Jinran Lin, Wenyu Wu, Yiyi Gong, Jiucun Wang, Qingmei Liu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(8): 2394-2408. doi:10.7150/ijbs.77649
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Brain-derived extracellular vesicles promote bone-fat imbalance in Alzheimer's disease
Xixi Liu, Chunyuan Chen, Yaling Jiang, Meidan Wan, Bin Jiao, Xinxin Liao, Shanshan Rao, Chungu Hong, Qijie Yang, Yuan Zhu, Qianqian Liu, Zhongwei Luo, Ran Duan, Yiyi Wang, Yijuan Tan, Jia Cao, Zhengzhao Liu, Zhenxing Wang, Hui Xie, Lu Shen
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(8): 2409-2427. doi:10.7150/ijbs.79461
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Decreased methylation of ZNF671 suppresses tumor progression by promoting MAPK6 transcription in laryngeal carcinoma
Wei Zhang, Ting Liu, Xinyi Li, Tianshu Li, Xiangchi Ma, Dongxu Zhao, Xudong Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(8): 2443-2457. doi:10.7150/ijbs.82692
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

YAP1 synergize with YY1 transcriptional co-repress DUSP1 to induce osimertinib resistant by activating the EGFR/MAPK pathway and abrogating autophagy in non-small cell lung cancer
Yue Ning, Hongmei Zheng, Yang Yang, Hongjing Zang, Weiyuan Wang, Yuting Zhan, Haihua Wang, Jiadi Luo, Qiuyuan Wen, Jinwu Peng, Juanjuan Xiang, Songqing Fan
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(8): 2458-2474. doi:10.7150/ijbs.79965
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Over-activation of TRPM2 ion channel accelerates blood-spinal cord barrier destruction in diabetes combined with spinal cord injury rat
Susu Zhang, Jiaxin Zhao, Man Wu, Yongxiu Zhou, Xuejuan Wu, Anyu Du, Yibing Tao, Shanshan Huang, Shufang Cai, Mei Zhou, Tao Wei, Yanren Zhang, Ling Xie, Yanqing Wu, Jian Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(8): 2475-2494. doi:10.7150/ijbs.80672
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Integrating Spatial Transcriptomics and Single-nucleus RNA Sequencing Reveals the Potential Therapeutic Strategies for Uterine Leiomyoma
Jianzhang Wang, Ping Xu, Gen Zou, Xuan Che, Xiaohong Jiang, Yuanmeng Liu, Xinqi Mao, Xinmei Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(8): 2515-2530. doi:10.7150/ijbs.83510
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Anomanolide C suppresses tumor progression and metastasis by ubiquitinating GPX4-driven autophagy-dependent ferroptosis in triple negative breast cancer
Yan-Mei Chen, Wei Xu, Yang Liu, Jia-Hui Zhang, Yuan-Yuan Yang, Zhi-wen Wang, De-Juan Sun, Hua Li, Bo Liu, Li-Xia Chen
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(8): 2531-2550. doi:10.7150/ijbs.82120
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Comprehensive Analyses Reveal Effects on Tumor Immune Infiltration and Immunotherapy Response of APOBEC Mutagenesis and Its Molecular Mechanisms in Esophageal Squamous Cell Carcinoma
Jie Yang, Tao Xiang, Shihao Zhu, Yueqiong Lao, Yuqian Wang, Tianyuan Liu, Kai Li, Yuling Ma, Ce Zhong, Shaosen Zhang, Wen Tan, Dongxin Lin, Chen Wu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(8): 2551-2571. doi:10.7150/ijbs.83824
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

C-C motif chemokine receptor 2 inhibition reduces liver fibrosis by restoring the immune cell landscape
Yangkun Guo, Chong Zhao, Wenting Dai, Bowen Wang, Enjiang Lai, Yang Xiao, Chengwei Tang, Zhiyin Huang, Jinhang Gao
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(8): 2572-2587. doi:10.7150/ijbs.83530
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

LncRNA UCA1 Participates in De Novo Synthesis of Guanine Nucleotides in Bladder Cancer by Recruiting TWIST1 to Increase IMPDH1/2
Shan-Shan Liu, Jia-Shu Li, Mei Xue, Wen-Jing Wu, Xu Li, Wei Chen
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(8): 2599-2612. doi:10.7150/ijbs.82875
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

ACE2 negatively regulates the Warburg effect and suppresses hepatocellular carcinoma progression via reducing ROS-HIF1α activity
Fangyuan Dong, Hui Li, Limin Liu, Lin-Li Yao, Jiaofeng Wang, Danni Xiang, Jianxia Ma, Gansheng Zhang, Shan Zhang, Jun Li, Shu-Heng Jiang, Xiaona Hu, Jie Chen, Zhijun Bao
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(8): 2613-2629. doi:10.7150/ijbs.81498
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Graphic abstract

Methyltransferase Set7/9 as a Multifaceted Regulator of ROS Response
Alexandra Daks, Oleg Shuvalov, Olga Fedorova, Sergey Parfenyev, Hans-Uwe Simon, Nickolai A. Barlev
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(8): 2304-2318. doi:10.7150/ijbs.83158
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

A Lipid Perspective on Regulated Pyroptosis
Yun Qiu, Ya-Ning Shi, Neng Zhu, Shuo Zhang, Chan-Juan Zhang, Jia Gu, Peng He, Ai-Guo Dai, Li Qin
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(8): 2333-2348. doi:10.7150/ijbs.81017
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

B cells in tumor metastasis: friend or foe?
Yuqiu Xu, Yihao Mao, Yang Lv, Wentao Tang, Jianmin Xu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(8): 2382-2393. doi:10.7150/ijbs.79482
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Current Status in Rechallenge of Immunotherapy
Han Hu, Ke Wang, Rong Jia, Zi-Xun Zeng, Min Zhu, Yuan-Le Deng, Zhu-Juan Xiong, Jian-Ning Tang, Hua Xie, Yi Wang, Peng Zhang, Jin Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(8): 2428-2442. doi:10.7150/ijbs.82776
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Dysregulated MicroRNAs in the Pathogenesis of Systemic Lupus Erythematosus: A Comprehensive Review
Daeun Choi, Jimin Kim, Jae Won Yang, Ji Hong Kim, Seoyeon Park, Jae Il Shin
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(8): 2495-2514. doi:10.7150/ijbs.74315
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Influence of gut microbiota on resilience and its possible mechanisms
Jianhui Wang, Ting Zhou, Feng Liu, Yan Huang, Zhiyong Xiao, Yan Qian, Wenxia Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(8): 2588-2598. doi:10.7150/ijbs.82362
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]