Previous issue | Next issue | Archive   

Volume 9 (2); 2013

Research Papers

Analysis of CD137L and IL-17 Expression in Tumor Tissue as Prognostic Indicators for Gliblastoma
Xiangli Cui, Zhiqin Xu, Zhigang Zhao, Dali Sui, Xiaohui Ren, Qiming Huang, Jiazhen Qin, Limin Hao, Zhenguang Wang, Li Shen, Song Lin
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(2): 134-141. doi:10.7150/ijbs.4891
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Pathogenic Mutation in VPS35 Impairs Its Protection against MPP+ Cytotoxicity
Fangfang Bi, Fang Li, Cao Huang, Hongxia Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(2): 149-155. doi:10.7150/ijbs.5617
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Adaptive Bayesian Approach to Clinical Trial Renal Impairment Biomarker Signal from Urea and Creatinine
Pierre-Edouard Sottas, Gordon F. Kapke, Jean-Marc Leroux
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(2): 156-163. doi:10.7150/ijbs.5225
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


The Composition of Root Exudates from Two Different Resistant Peanut Cultivars and Their Effects on the Growth of Soil-Borne Pathogen
Xiao-gang Li, Tao-lin Zhang, Xing-xiang Wang, Ke Hua, Ling Zhao, Zheng-min Han
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(2): 164-173. doi:10.7150/ijbs.5579
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


A Novel Brain Neurovascular Unit Model with Neurons, Astrocytes and Microvascular Endothelial Cells of Rat
Qiang Xue, Yang Liu, Hongyi Qi, Qiang Ma, Ling Xu, Weihai Chen, Gang Chen, Xiaoyu Xu
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(2): 174-189. doi:10.7150/ijbs.5115
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Temporal Profile of Astrocytes and Changes of Oligodendrocyte-Based Myelin Following Middle Cerebral Artery Occlusion in Diabetic and Non-diabetic Rats
Li Jing, Qingping He, Jian-Zhong Zhang, P. Andy Li
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(2): 190-199. doi:10.7150/ijbs.5844
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Effects of Hypothyroidism on Expression of CRMP2B and ARPC5 during Development of the Rat Frontal Cortex
Chun-rong Liu, Jun Miao, Yong-liang Zhang, Ya-min Liu, Bao-guo Yu
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(2): 209-218. doi:10.7150/ijbs.5646
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Analysis of Core Region from Egg White Lysozyme Forming Amyloid Fibrils
Yuhei Tokunaga, Yukako Sakakibara, Yoshiki Kamada, Kei-ichi Watanabe, Yasushi Sugimoto
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(2): 219-227. doi:10.7150/ijbs.5380
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Short Research Communication

Enhanced Cytotoxicity for Colon 26 Cells Using Doxorubicin-Loaded Sorbitan Monooleate (Span 80) Vesicles
Keita Hayashi, Tsuyoshi Tatsui, Toshinori Shimanouchi, Hiroshi Umakoshi
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(2): 142-148. doi:10.7150/ijbs.5453
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Review

Interferon Induced IFIT Family Genes in Host Antiviral Defense
Xiang Zhou, Jennifer J. Michal, Lifan Zhang, Bo Ding, Joan K. Lunney, Bang Liu, Zhihua Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(2): 200-208. doi:10.7150/ijbs.5613
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]