Previous issue | Next issue | Archive   

Volume 9 (8); 2013

Research Papers

B19, a Novel Monocarbonyl Analogue of Curcumin, Induces Human Ovarian Cancer Cell Apoptosis via Activation of Endoplasmic Reticulum Stress and the Autophagy Signaling Pathway
Wanglei Qu, Jian Xiao, Hongyu Zhang, Qiong Chen, Zhouguang Wang, Hongxue Shi, Liang Gong, Jianqiang Chen, Yanlong Liu, Risheng Cao, Jieqiang Lv
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(8): 766-777. doi:10.7150/ijbs.5711
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Interaction of Crk with Myosin-1c Participates in Fibronectin-Induced Cell Spreading
Hyejin Oh, Hwan Kim, Baehyun Shin, Kun Ho Lee, Myeong Gu Yeo, Woo Keun Song
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(8): 778-791. doi:10.7150/ijbs.6459
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Exploring Valid Reference Genes for Quantitative Real-time PCR Analysis in Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae)
Wei Fu, Wen Xie, Zhuo Zhang, Shaoli Wang, Qingjun Wu, Yong Liu, Xiaomao Zhou, Xuguo Zhou, Youjun Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(8): 792-802. doi:10.7150/ijbs.5862
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


CD14 Targets Complement Receptor 3 to Lipid Rafts during Phagocytosis of Borrelia burgdorferi
Kelly L. Hawley, Itziar Martín-Ruiz, Juan M. Iglesias-Pedraz, Brent Berwin, Juan Anguita
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(8): 803-810. doi:10.7150/ijbs.7136
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


The Neuroprotective Effects of Coccomyxa Gloeobotrydiformis on the Ischemic Stroke in a Rat Model
Luning Sun, Ying Jin, Liming Dong, Ryo Sumi, Rabita Jahan, Zhi Li
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(8): 811-817. doi:10.7150/ijbs.6734
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Stem Cell Research: A Novel Boulevard towards Improved Bovine Mastitis Management
Neelesh Sharma, Dong Kee Jeong
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(8): 818-829. doi:10.7150/ijbs.6901
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


PTHrP Expression in Human MDA-MB-231 Breast Cancer Cells Is Critical for Tumor Growth and Survival and Osteoblast Inhibition
Lu Zheng, Ke Zhu, Hongli Jiao, Zhongfang Zhao, Lixiao Zhang, Mo Liu, Weimin Deng, Di Chen, Zhi Yao, Guozhi Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(8): 830-841. doi:10.7150/ijbs.7039
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Inorganic Polyphosphates Regulate Hexokinase Activity and Reactive Oxygen Species Generation in Mitochondria of Rhipicephalus (Boophilus) microplus Embryo
Amanda Fraga, Jorge Moraes, José Roberto da Silva, Evenilton P. Costa, Jackson Menezes, Itabajara da Silva Vaz Jr, Carlos Logullo, Rodrigo Nunes da Fonseca, Eldo Campos
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(8): 842-852. doi:10.7150/ijbs.6628
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Silencing of Atp6v1c1 Prevents Breast Cancer Growth and Bone Metastasis
Shengmei Feng, Guochun Zhu, Matthew McConnell, Lianfu Deng, Qiang Zhao, Mengrui Wu, Qi Zhou, Jinshen Wang, Jin Qi, Yi-Ping Li, Wei Chen
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(8): 853-862. doi:10.7150/ijbs.6030
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Short Research Communication

Chemokine-Like Factor 1 (CLFK1) Is Over-Expressed in Patients with Atopic Dermatitis
Gao-yun Yang, Xue Chen, Ya-chun Sun, Chen-li Ma, Ge Qian
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(8): 759-765. doi:10.7150/ijbs.6291
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]