Previous issue | Next issue | Archive   

Volume 9 (7); 2013

Research Papers

Knockdown of Nrf2 Inhibits the Angiogenesis of Rat Cardiac Micro-vascular Endothelial Cells under Hypoxic Conditions
Lihong Kuang, Jian Feng, Guoxiang He, Tao Jing
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(7): 656-665. doi:10.7150/ijbs.5887
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Risk Factors and Primary Prevention Trials for Type 1 Diabetes
Yan-Ling Wu, Yan-Ping Ding, Jian Gao, Yoshimasa Tanaka, Wen Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(7): 666-679. doi:10.7150/ijbs.6610
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


MicroRNA-143 Inhibits Migration and Invasion of Human Non-Small-Cell Lung Cancer and Its Relative Mechanism
Qingping Ma, Qianqian Jiang, Qiang Pu, Xuechao Zhang, Weihan Yang, Yu Wang, Sujuan Ye, Shifei Wu, Guoxing Zhong, Jiang Ren, Yan Zhang, Lunxu Liu, Wen Zhu
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(7): 680-692. doi:10.7150/ijbs.6623
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Production of Polyploids and Unreduced Gametes in Lilium auratum × L. henryi Hybrid
Mi-Young Chung, Jae-Dong Chung, Munikote Ramanna, Jaap M. van Tuyl, Ki-Byung Lim
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(7): 693-701. doi:10.7150/ijbs.6427
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Expression of a GABAB - Receptor in Olfactory Sensory Neurons of Sensilla trichodea on the Male Antenna of the Moth Heliothis virescens
Pablo Pregitzer, Anna Schultze, Klaus Raming, Heinz Breer, Jürgen Krieger
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(7): 707-715. doi:10.7150/ijbs.6674
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Subtype Identification in Acutely Dissociated Rat Nodose Ganglion Neurons Based on Morphologic Parameters
Xiao-Long Lu, Wen-Xiao Xu, Zhen-Yu Yan, Zhao Qian, Bing Xu, Yang Liu, Li-Min Han, Rui-Chen Gao, Jun-Nan Li, Mei Yuan, Chong-Bao Zhao, Guo-fen Qiao, Bai-Yan Li
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(7): 716-727. doi:10.7150/ijbs.7006
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Elevated miR-34c-5p Mediates Dermal Fibroblast Senescence by Ultraviolet Irradiation
Bing-rong ZHOU, Xian-fei GUO, Jia-an ZHANG, Yang XU, Wei LI, Di WU, Zhi-qiang YIN, Felicia Permatasari, Dan LUO
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(7): 743-752. doi:10.7150/ijbs.5345
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Association Study of Single Nucleotide Polymorphisms in XRCC1 Gene with the Risk of Gastric Cancer in Chinese Population
Wen Qiao, Tao Wang, Li Zhang, Qing Tang, Dan Wang, Hongkun Sun
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(7): 753-758. doi:10.7150/ijbs.6783
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Short Research Communication

Nano-mechanical Compliance of Müller Cells Investigated by Atomic Force Microscopy
Soyeun Park, Yong J. Lee
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(7): 702-706. doi:10.7150/ijbs.6473
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Review

Glutamate Signaling in Benign and Malignant Disorders: Current Status, Future Perspectives, and Therapeutic Implications
Stacey S. Willard, Shahriar Koochekpour
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(7): 728-742. doi:10.7150/ijbs.6475
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]