Issue cover v14i7

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 14 (7); 2018

Research Papers

Graphic abstract

Dentinal mineralization is not limited in the mineralization front but occurs along with the entire odontoblast process
C. Li, Y. Jing, K. Wang, Y. Ren, X. Liu, X. Wang, Z. Wang, H. Zhao, J.Q. Feng
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(7): 693-704. doi:10.7150/ijbs.25712
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Eaf1 and Eaf2 mediate zebrafish dorsal-ventral axis patterning via suppressing Wnt/β-Catenin activity
Jing-Xia Liu, Qin-Han Xu, XueDong Yu, Ting Zhang, XunWei Xie, Gang Ouyang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(7): 705-716. doi:10.7150/ijbs.18997
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

The prevalence of autism spectrum disorders in China: a comprehensive meta-analysis
Fei Wang, Li Lu, Shi-Bin Wang, Ling Zhang, Chee H. Ng, Gabor S. Ungvari, Xiao-Lan Cao, Jian-Ping Lu, Cai-Lan Hou, Fu-Jun Jia, Yu-Tao Xiang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(7): 717-725. doi:10.7150/ijbs.24063
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

FBW7 suppresses metastasis of colorectal cancer by inhibiting HIF1α/CEACAM5 functional axis
Qingguo Li, Yaqi Li, Jing Li, Yanlei Ma, Weixing Dai, Shaobo Mo, Ye Xu, Xinxiang Li, Sanjun Cai
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(7): 726-735. doi:10.7150/ijbs.24505
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Improvement of Animal Feed Additives of Ginkgo Leaves through Solid-state Fermentation using Aspergillus niger
Jiahong Wang, Fuliang Cao, Erzheng Su, Linguo Zhao, Wensheng Qin
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(7): 736-747. doi:10.7150/ijbs.24523
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Activation of Central Alpha 7 Nicotinic Acetylcholine Receptor Reverses Suppressed Immune Function of T Lymphocytes and Protects Against Sepsis Lethality
Chao Ren, Xiu-hua Li, Shi-bin Wang, Li-xue Wang, Ning Dong, Yao Wu, Yong-ming Yao
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(7): 748-759. doi:10.7150/ijbs.24576
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

miR-487b-3p Suppresses the Proliferation and Differentiation of Myoblasts by Targeting IRS1 in Skeletal Muscle Myogenesis
Jian Wang, Jiaoyan Tan, Qi Qi, Lingzhi Yang, Yanhong Wang, Chunlei Zhang, Linyong Hu, Hong Chen, Xingtang Fang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(7): 760-774. doi:10.7150/ijbs.25052
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Atg7 inhibits Warburg effect by suppressing PKM2 phosphorylation resulting reduced epithelial-mesenchymal transition
Yanling Feng, Jingwei Liu, Wendong Guo, Yi Guan, Hongde Xu, Qiqiang Guo, Xiaoyu Song, Fei Yi, Ting Liu, Wenyu Zhang, Xiang Dong, Longyue L. Cao, Brian P. O'Rourke, Liu Cao
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(7): 775-783. doi:10.7150/ijbs.26077
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

A dual-specific IGF-I/II human engineered antibody domain inhibits IGF signaling in breast cancer cells
Zhizhen Chen, Jie Liu, Dafeng Chu, Yaming Shan, Guixing Ma, Hongmin Zhang, Xiaohua Douglas Zhang, Pu Wang, Qiang Chen, Chuxia Deng, Weizao Chen, Dimiter S. Dimitrov, Qi Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(7): 799-806. doi:10.7150/ijbs.25928
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Short Research Communication

Graphic abstract

Recalling Cohnheim's Theory: Papillary Renal Cell Tumor as a Model of Tumorigenesis from Impaired Embryonal Differentiation to Malignant Tumors in Adults
Daniel Banyai, Donat P. Sarlos, Anetta Nagy, Gyula Kovacs
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(7): 784-790. doi:10.7150/ijbs.22489
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Review

Graphic abstract

Health risks associated with genetic alterations in internal clock system by external factors
Suliman Khan, Ghulam Nabi, Lunguang Yao, Rabeea Siddique, Wasim Sajjad, Sunjeet Kumar, Pengfei Duan, Hongwei Hou
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(7): 791-798. doi:10.7150/ijbs.23744
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]