Previous issue | Next issue | Archive   

Volume 7 (4); 2011

Editorial

Fishing Fish Stem Cells and Nuclear Transplants
Yunhan Hong
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(4): 390-391. doi:10.7150/ijbs.7.390
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Research Paper

Medaka Cleavage Embryos Are Capable of Generating ES-Like Cell Cultures
Zhendong Li, Narayani Bhat, Dwarakanath Manali, Danke Wang, Ni Hong, Meisheng Yi, Ruowen Ge, Yunhan Hong
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(4): 418-425. doi:10.7150/ijbs.7.418
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Medaka tert produces multiple variants with differential expression during differentiation in vitro and in vivo
Feng Rao, Tiansu Wang, Mingyou Li, Zhendong Li, Ni Hong, Haobin Zhao, Yan Yan, Wenqing Lu, Tiansheng Chen, Weijia Wang, Menghuat Lim, Yongming Yuan, Ling Liu, Lingbing Zeng, Qiwei Wei, Guijun Guan, Changming Li, Yunhan Hong
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(4): 426-439. doi:10.7150/ijbs.7.426
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Identification of Pluripotency Genes in the Fish Medaka
Danke Wang, Dwarakanath Manali, Tiansu Wang, Narayani Bhat, Ni Hong, Zhendong Li, Li Wang, Yan Yan, Rong Liu, Yunhan Hong
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(4): 440-451. doi:10.7150/ijbs.7.440
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Establishment and Characterization of a Testicular Cell Line from the Half-Smooth Tongue Sole, Cynoglossus semilaevis
Bo Zhang, Xianli Wang, Zhenxia Sha, Changgeng Yang, Shanshan Liu, Na Wang, Song-Lin Chen
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(4): 452-459. doi:10.7150/ijbs.7.452
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Nuclear Transfer of Embryonic Cell Nuclei to Non-enucleated Eggs in Zebrafish, Danio rerio
Manabu Hattori, Hisashi Hashimoto, Ekaterina Bubenshchikova, Yuko Wakamatsu
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(4): 460-468. doi:10.7150/ijbs.7.460
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Sperm Nuclear Transfer and Transgenic Production in the Fish Medaka
Tongming Liu, Ling Liu, Qiwei Wei, Yunhan Hong
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(4): 469-475. doi:10.7150/ijbs.7.469
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Critical Developmental Stages for the Efficiency of Somatic Cell Nuclear Transfer in Zebrafish
Da-Ji Luo, Wei Hu, Shang-Ping Chen, Zuo-Yan Zhu
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(4): 476-486. doi:10.7150/ijbs.7.476
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Massive Production of All-female Diploids and Triploids in the Crucian Carp
KaiKun Luo, Jun Xiao, ShaoJun Liu, Jing Wang, WeiGuo He, Jie Hu, QinBo Qin, Chun Zhang, Min Tao, Yun Liu
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(4): 487-495. doi:10.7150/ijbs.7.487
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Review

Fish Stem Cell Cultures
Ni Hong, Zhendong Li, Yunhan Hong
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(4): 392-402. doi:10.7150/ijbs.7.392
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Ovarian Germline Stem Cells in the Teleost Fish, Medaka (Oryzias latipes)
Shuhei Nakamura, Kayo Kobayashi, Toshiya Nishimura, Minoru Tanaka
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(4): 403-409. doi:10.7150/ijbs.7.403
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Fishing Pluripotency Mechanisms In Vivo
Ana V. Sánchez-Sánchez, Esther Camp, José L. Mullor
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(4): 410-417. doi:10.7150/ijbs.7.410
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]