Issue cover v19i10

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 19 (10); 2023

Research Papers

Graphic abstract

Ribonuclease 1 Enhances Antitumor Immunity against Breast Cancer by Boosting T cell Activation
Ying-Nai Wang, Heng-Huan Lee, Zhou Jiang, Li-Chuan Chan, Gabriel N. Hortobagyi, Dihua Yu, Mien-Chie Hung
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(10): 2957-2973. doi:10.7150/ijbs.84592
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

SDPR Inhibits TGF-β Induced Cancer Metastasis Through Fatty Acid Oxidation Regulation in Gastric Cancer
Xiaoyue Li, Jing Luo, Kelin Mou, Lin Peng, Huan Zhou, Yulin Lei, Huan Wang, Zhengfei Zhao, Jianmei Wang, Jianhua Wu, Runlan Wan, Sheng Lin, Li Xiang, Yuhao Luo
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(10): 2999-3014. doi:10.7150/ijbs.83012
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

FOXO3 regulates Smad3 and Smad7 through SPON1 circular RNA to inhibit idiopathic pulmonary fibrosis
Hailong Li, Jinhe Li, Yayue Hu, Ruotong Zhang, Xiaoting Gu, Yiying Wei, Shanshan Zhang, Xuefen Chen, Luqing Wei, Xiaohe Li, Songtao Gu, Jin Jin, Hui Huang, Honggang Zhou, Cheng Yang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(10): 3042-3056. doi:10.7150/ijbs.80140
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Inhibition of KMO Ameliorates Myocardial Ischemia Injury via Maintaining Mitochondrial Fusion and Fission Balance
Qiong Lai, Lingling Wu, Shuhong Dong, Xiaozhou Zhu, Zhaoyang Fan, Junping Kou, Fuming Liu, Boyang Yu, Fang Li
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(10): 3077-3098. doi:10.7150/ijbs.83392
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Extracellular vesicles carrying miR-6836 derived from resistant tumor cells transfer cisplatin resistance of epithelial ovarian cancer via DLG2-YAP1 signaling pathway
Yazhu Zou, Zitong Zhao, Jingjing Wang, Liying Ma, Yi Liu, Li Sun, Yongmei Song
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(10): 3099-3114. doi:10.7150/ijbs.83264
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

FABP5 suppresses colorectal cancer progression via mTOR-mediated autophagy by decreasing FASN expression
Mujie Ye, Chunhua Hu, Tiaotiao Chen, Ping Yu, Jinhao Chen, Feiyu Lu, Lin Xu, Yuan Zhong, Lijun Yan, Jingbao Kan, Jianan Bai, Xiaolin Li, Ye Tian, Qiyun Tang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(10): 3115-3127. doi:10.7150/ijbs.85285
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

VDAC2 malonylation participates in sepsis-induced myocardial dysfunction via mitochondrial-related ferroptosis
Han She, Lei Tan, Yuanlin Du, Yuanqun Zhou, Ningke Guo, Jun Zhang, Yunxia Du, Yi Wang, Zhengbin Wu, Chunhua Ma, Qinghui Li, Qingxiang Mao, Yi Hu, Liangming Liu, Tao Li
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(10): 3143-3158. doi:10.7150/ijbs.84613
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Nicotinamide adenine dinucleotide kinase promotes lymph node metastasis of NSCLC via activating ID1 expression through BMP pathway
Zimei Zeng, Jie Gao, Tao Chen, Ziyu Zhang, Mengwei Li, Qi Fan, Guoqian Liu, Xuebing Li, Zhi Li, Chenxi Zhong, Feng Yao, Lunquan Sun, Yuezhen Deng, Min Li
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(10): 3184-3199. doi:10.7150/ijbs.84322
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Comprehensive Histopathology Imaging in Pancreatic Biopsies: High Definition Infrared Imaging with Machine Learning Approach
Danuta Liberda, Paulina Koziol, Tomasz P. Wrobel
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(10): 3200-3208. doi:10.7150/ijbs.83068
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

A Novel Isotope-labeled Small Molecule Probe CC12 for Anti-glioma via Suppressing LYN-mediated Progression and Activating Apoptosis Pathways
Hsu-Shan Huang, I-Tsang Chiang, Bashir Lawal, Yueh-Shan Weng, Long-Bin Jeng, Yu-Cheng Kuo, Yu-Chang Liu, Fei-Ting Hsu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(10): 3209-3225. doi:10.7150/ijbs.82266
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Defective neurite elongation and branching in Nibp/Trappc9 deficient zebrafish and mice
Min Hu, Brittany Bodnar, Yonggang Zhang, Fangxin Xie, Fang Li, Siying Li, Jin Zhao, Ruotong Zhao, Naveen Gedupoori, Yifan Mo, Lanyi Lin, Xue Li, Wentong Meng, Xiaofeng Yang, Hong Wang, Mary F. Barbe, Shanthi Srinivasan, John R. Bethea, Xianming Mo, Hong Xu, Wenhui Hu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(10): 3226-3248. doi:10.7150/ijbs.78489
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

β-amyloid binds to microglia Dectin-1 to induce inflammatory response in the pathogenesis of Alzheimer's disease
Xia Zhao, Jinfeng Sun, Li Xiong, Lingyu She, Liwei Li, Hao Tang, Yuqing Zeng, Fan Chen, Xue Han, Shiju Ye, Wei Wang, Xu Wang, Guang Liang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(10): 3249-3265. doi:10.7150/ijbs.81900
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Loss of MIR503HG facilitates papillary renal cell carcinoma associated lymphatic metastasis by triggering NOTCH1/VEGFC signaling
Yiqiu Wang, Xinyi Zheng, Wenjie Huang, Jiayi Lu, Naiqiao Hou, Jiabao Qi, Junjie Ma, Wei Xue, Junhua Zheng, Wei Zhai
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(10): 3266-3284. doi:10.7150/ijbs.83302
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Graphic abstract

Cracking Brain Diseases from Gut Microbes-Mediated Metabolites for Precise Treatment
Ying Gong, Anmei Chen, Guohui Zhang, Qing Shen, Liang Zou, Jiahong Li, Yang-Bao Miao, Weixin Liu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(10): 2974-2998. doi:10.7150/ijbs.85259
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Targeting Type I Interferon Induction and Signaling: How Zika Virus Escapes from Host Innate Immunity
Huan Hu, Yaxiu Feng, Ming-Liang He
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(10): 3015-3028. doi:10.7150/ijbs.83056
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Natural Nrf2 Inhibitors: A Review of Their Potential for Cancer Treatment
Juan Zhang, Hong-Xi Xu, Jia-Qian Zhu, Yao-Xing Dou, Yan-Fang Xian, Zhi-Xiu Lin
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(10): 3029-3041. doi:10.7150/ijbs.82401
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Oncogenic SRSF3 in health and diseases
Rong Jia, Zhi-Ming Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(10): 3057-3076. doi:10.7150/ijbs.83368
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Imprinted Genes: Genomic Conservation, Transcriptomic Dynamics and Phenomic Significance in Health and Diseases
Shane A. Carrion, Jennifer J. Michal, Zhihua Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(10): 3128-3142. doi:10.7150/ijbs.83712
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Emerging Progress of RNA-Based Antitumor Therapeutics
Jiayan Fu, Haiyang Dong, Jian Wu, Yongfeng Jin
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(10): 3159-3183. doi:10.7150/ijbs.83732
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Errata

CXCL16 Promotes Gastric Cancer Tumorigenesis via ADAM10-Dependent CXCL16/CXCR6 Axis and Activates Akt and MAPK Signaling Pathways: Erratum
Jing Han, Runjia Fu, Cong Chen, Xiaojing Cheng, Ting Guo, Longtao Huangfu, Xiaomei Li, Hong Du, Xiaofang Xing, Jiafu Ji
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(10): 3285-3287. doi:10.7150/ijbs.84342
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Mir-484 contributes to diminished ovarian reserve by regulating granulosa cell function via YAP1-mediated mitochondrial function and apoptosis: Erratum
Huiying Li, Xiaofei Wang, Hongbei Mu, Qiaojuan Mei, Yu Liu, Zou Min, Ling Zhang, Ping Su, Wenpei Xiang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(10): 3288-3289. doi:10.7150/ijbs.84828
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


CD151 promotes Colorectal Cancer progression by a crosstalk involving CEACAM6, LGR5 and Wnt signaling via TGFβ1: Erratum
Tao Yang, Huibing Wang, Meng Li, Linqi Yang, Yu Han, Chao Liu, Baowen Zhang, Mingfa Wu, Gang Wang, Zhenya Zhang, Wenqi Zhang, Jianming Huang, Huaxing Zhang, Ting Cao, Pingping Chen, Wei Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(10): 3290-3291. doi:10.7150/ijbs.84867
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


A positive feedback loop of CENPU/E2F6/E2F1 facilitates proliferation and metastasis via ubiquitination of E2F6 in hepatocellular carcinoma: Erratum
Yingyi Liu, Ye Yao, Bo Liao, Hao Zhang, Zhangshuo Yang, Peng Xia, Xiang Jiang, Weijie Ma, Xiaoling Wu, Chengjie Mei, Ganggang Wang, Meng Gao, Kequan Xu, Xiangdong GongYe, Zhixiang Cheng, Ping Jiang, Xi Chen, Yufeng Yuan
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(10): 3292. doi:10.7150/ijbs.85198
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]