Previous issue | Next issue | Archive   

Volume 7 (2); 2011

Research Paper

Recurring Measles Epidemic in Vietnam 2005-2009: Implication for Strengthened Control Strategies
Jephtha C Nmor, Hoang T Thanh, Kensuke Goto
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(2): 138-146. doi:10.7150/ijbs.7.138
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The Myoepithelial Cell Layer May Serve As a Potential Trigger Factor for Different Outcomes of Stage-Matched Invasive Lobular and Ductal Breast Cancers
Yi-Hsuan Hsiao, Horng-Der Tsai, Ming-Chih Chou, Yan-gao Man
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(2): 147-153. doi:10.7150/ijbs.7.147
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Olmesartan, an AT1 Antagonist, Attenuates Oxidative Stress, Endoplasmic Reticulum Stress and Cardiac Inflammatory Mediators in Rats with Heart Failure Induced by Experimental Autoimmune Myocarditis
Vijayakumar Sukumaran, Kenichi Watanabe, Punniyakoti T. Veeraveedu, Narasimman Gurusamy, Meilei Ma, Rajarajan A. Thandavarayan, Arun Prasath Lakshmanan, Ken'ichi Yamaguchi, Kenji Suzuki, Makoto Kodama
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(2): 154-167. doi:10.7150/ijbs.7.154
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Gamma-ray Irradiation Impairs Dendritic Cell Migration to CCL19 by Down-regulation of CCR7 and Induction of Cell Apoptosis
Cong Liu, Jin Lin, Luqian Zhao, Yanyong Yang, Fu Gao, Bailong Li, Jianguo Cui, Jianming Cai
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(2): 168-179. doi:10.7150/ijbs.7.168
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Novel and Conserved Micrornas in Dalian Purple Urchin (Strongylocentrotus Nudus) Identified by Next Generation Sequencing
Zhenlin Wei, Xiaolin Liu, Tingting Feng, Yaqing Chang
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(2): 180-192. doi:10.7150/ijbs.7.180
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Interactions of MCP1 with Components of the Replication Machinery in Mammalian Cells
Elsa Bronze-da-Rocha, Chii-Mei Lin, Tsutomu Shimura, Mirit I. Aladjem
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(2): 193-208. doi:10.7150/ijbs.7.193
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Diversity of Microorganisms Isolated from the Soil Sample surround Chroogomphus rutilus in the Beijing Region
Peng Wang, Yu Liu, Yonggang Yin, Haojie Jin, Shouxian Wang, Feng Xu, Shuang Zhao, Xiaoli Geng
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(2): 209-220. doi:10.7150/ijbs.7.209
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

MiR-34a in Age and Tissue Related Radio-Sensitivity and Serum miR-34a as a Novel Indicator of Radiation Injury
Cong Liu, Chuanfeng Zhou, Fu Gao, Shengyun Cai, Chao Zhang, Luqian Zhao, Fang Zhao, Fei Cao, Jing Lin, Yanyong Yang, Jin Ni, Jun Jia, Wei Wu, Li Zhou, Jianguo Cui, Wei Zhang, Bailong Li, Jianming Cai
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(2): 221-233. doi:10.7150/ijbs.7.221
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

TDP-43 Potentiates Alpha-synuclein Toxicity to Dopaminergic Neurons in Transgenic Mice
Tian Tian, Cao Huang, Jianbin Tong, Ming Yang, Hongxia Zhou, Xu-Gang Xia
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(2): 234-243. doi:10.7150/ijbs.7.234
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Glibenclamide or Metformin Combined with Honey Improves Glycemic Control in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
Omotayo Owomofoyon Erejuwa, Siti Amrah Sulaiman, Mohd Suhaimi Ab Wahab, Kuttulebbai Nainamohammed Salam Sirajudeen, Md Salzihan Md Salleh, Sunil Gurtu
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(2): 244-252. doi:10.7150/ijbs.7.244
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]