Previous issue | Archive   

Volume 19 (6); 2023

Research Papers

Graphic abstract

Cardiovascular-related proteomic changes in ECFCs exposed to the serum of COVID-19 patients
Lucía Beltrán-Camacho, Santosh D. Bhosale, Daniel Sánchez-Morillo, Ismael Sánchez-Gomar, Marta Rojas-Torres, Sara Eslava-Alcón, Mario Martínez-Torija, Mª Angeles Ruiz de Infante, Mª Dolores Nieto-Martín, Manuel A. Rodríguez-Iglesias, Juan A. Moreno, Esther Berrocoso, Martin R. Larsen, Rafael Moreno-Luna, Mª Carmen Durán-Ruiz
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(6): 1664-1680. doi:10.7150/ijbs.78864
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

LncRNA GSCAR promotes glioma stem cell maintenance via stabilizing SOX2 expression
Xiulin Jiang, Yong Zhang, Yixiao Yuan, Zhixian Jin, Haoqing Zhai, Baiyang Liu, Yao Li, Chun Zhang, Min Chen, Yulin Shi, Dongming Yan, Jun Pu, Yongbin Chen, Cuiping Yang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(6): 1681-1697. doi:10.7150/ijbs.80873
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Recombinant cell-penetrating trichosanthin synergizes anti-PD-1 therapy in colorectal tumor
Meng Zhang, Ergang Liu, Guihua Chen, Yisi Tang, Yuefei Fang, Yang He, Pengfei Zhao, Caihong Zheng, Bahtiyor Muhitdinov, Yongzhuo Huang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(6): 1698-1712. doi:10.7150/ijbs.81052
[Abstract] [Full text] [PDF]