Previous issue | Next issue | Archive   

Volume 7 (7); 2011

Research Paper

Transplantation with Bone Marrow Stromal Cells Promotes Wound Healing Under Chemotherapy through Altering Phenotypes
Gang Hu, Peng Liu, Jie Feng, Yan Jin
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(7): 912-926. doi:10.7150/ijbs.7.912
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Vitamin E Modulates Cigarette Smoke Extract-induced Cell Apoptosis in Mouse Embryonic Cells
Zhao-Li Chen, Jian Tao, Jie Yang, Zhen-Li Yuan, Xing-Hua Liu, Min Jin, Zhi-Qiang Shen, Lu Wang, Hai-Feng Li, Zhi-Gang Qiu, Jing-Feng Wang, Xin-Wei Wang, Jun-Wen Li
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(7): 927-936. doi:10.7150/ijbs.7.927
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Biological Characteristics of Foam Cell Formation in Smooth Muscle Cells Derived from Bone Marrow Stem Cells
Pengke Yan, Chenglai Xia, Caiwen Duan, Shihuang Li, Zhengrong Mei
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(7): 937-946. doi:10.7150/ijbs.7.937
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Molecular Characterization of Transcriptome-wide Interactions between Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus and Porcine Alveolar Macrophages in vivo
Ping Zhou, Shanli Zhai, Xiang Zhou, Ping Lin, Tengfei Jiang, Xueying Hu, Yunbo Jiang, Bin Wu, Qingde Zhang, Xuewen Xu, Jin-ping Li, Bang Liu
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(7): 947-959. doi:10.7150/ijbs.7.947
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

RNA Granules Present Only in Extracellular Toxoplasma Gondii Increase Parasite Viability
Dario Lirussi, Mariana Matrajt
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(7): 960-967. doi:10.7150/ijbs.7.960
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

In vitro Evaluation of Natural Marine Sponge Collagen as a Scaffold for Bone Tissue Engineering
Zhen Lin, Kellie L. Solomon, Xiaoling Zhang, Nathan J. Pavlos, Tamara Abel, Craig Willers, Kerong Dai, Jiake Xu, Qiujian Zheng, Minghao Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(7): 968-977. doi:10.7150/ijbs.7.968
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

PTPBR7 Binding Proteins in Myelinating Neurons of the Mouse Brain
Irene M. Chesini, Griet Debyser, Huib Croes, Gerdy B. ten Dam, Bart Devreese, Andrew W. Stoker, Wiljan J.A.J. Hendriks
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(7): 978-991. doi:10.7150/ijbs.7.978
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Identification of Candidate Genes related to Bovine Marbling using Protein-Protein Interaction Networks
Dajeong Lim, Nam-Kuk Kim, Hye-Sun Park, Seung-Hwan Lee, Yong-Min Cho, Sung Jong Oh, Tae-Hun Kim, Heebal Kim
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(7): 992-1002. doi:10.7150/ijbs.7.992
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Solexa Sequencing of Novel and Differentially Expressed MicroRNAs in Testicular and Ovarian Tissues in Holstein Cattle
Jinming Huang, Zhihua Ju, Qiuling Li, Qinlei Hou, Changfa Wang, Jianbin Li, Rongling Li, Lingling Wang, Tao Sun, Suqin Hang, Yundong Gao, Minghai Hou, Jifeng Zhong
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(7): 1016-1026. doi:10.7150/ijbs.7.1016
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Circulating and Tumor-Infiltrating Foxp3+ Regulatory T Cell Subset in Chinese Patients with Extranodal NK/T Cell Lymphoma
Rou-Jun Peng, Zhou-Feng Huang, Yi-Lan Zhang, Zhong-Yu Yuan, Yi Xia, Wen-Qi Jiang, Yi-Xin Zeng, Jiang Li
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(7): 1027-1036. doi:10.7150/ijbs.7.1027
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Development and Initial Characterization of A HAPPY Panel for Mapping the X. Tropicalis Genome
Zhihua Jiang, Jennifer J. Michal, Kenneth B. Beckman, Jessica B. Lyons, Ming Zhang, Zengxiang Pan, Daniel S. Rokhsar, Richard M. Harland
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(7): 1037-1044. doi:10.7150/ijbs.7.1037
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Repertoire of Porcine MicroRNAs in Adult Ovary and Testis by Deep Sequencing
Mingzhou Li, Yingkai Liu, Tao Wang, Jiuqiang Guan, Zonggang Luo, Haosi Chen, Xin Wang, Lei Chen, Jideng Ma, Zhiping Mu, An-an Jiang, Li Zhu, Qiulei Lang, Xiaochuan Zhou, Jinyong Wang, Wenxian Zeng, Ning Li, Kui Li, Xiaolian Gao, Xuewei Li
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(7): 1045-1055. doi:10.7150/ijbs.7.1045
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Review

The Link between the Metabolic Syndrome and Cancer
Sandra Braun, Keren Bitton-Worms, Derek LeRoith
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(7): 1003-1015. doi:10.7150/ijbs.7.1003
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Diverse Roles of TGF-β/Smads in Renal Fibrosis and Inflammation
Hui Yao Lan
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(7): 1056-1067. doi:10.7150/ijbs.7.1056
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Global Gene Expression during the Human Organogenesis: From Transcription Profiles to Function Predictions
Lu Xue, Hong Yi, Zan Huang, Yun-Bo Shi, Wen-Xin Li
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(7): 1068-1076. doi:10.7150/ijbs.7.1068
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]